To mand frem for en forening

Det følgende er min subjektive beskrivelse af nogle forhold i EDR og må på ingen måde opfattes som et forsøg på en fyldestgørende og objektiv historieskrivning.

Andre foregiver – og tror måske selv på – at deres beretninger er objektive … den slags illusioner gør jeg mig ikke.

Ved læsningen bør man have dette i mente – det er, om man vil, mine “personlige indtryk” og de står alene for min regning !

I mere end 20 år har jeg ønsket mig, at EDR ville gribe de muligheder som internettet giver os. For ca 15 år siden erfarede jeg, at OZ8XW, Flemming Hessel var indædt modstander af EDRs tilstedeværelse på nettet – “det der internet, det går jo snart over – hvorfor spilde tid og kræfter på det, når vi har OZ”, sådan opfattede jeg Flemmings argumenter – hvis han overhovedet kom med nogen – som regel var hans svar blot: “Klap i, vi har OZ !” (og her mentes OZ på papir og postomdelt, andet kunne (og kan) Flemming ikke forestille sig).

Midt i nullerne havde EDR en overgang en hjemmeside med forskellige debatfora inkl en teknisk brevkasse. Jeg spurgte på et tidspunkt Flemming: “hvorfor må indhold kun være tilgængeligt i tre måneder ?” Dengang sørgede Flemming nemlig omhyggeligt for at slette alt indhold, som var mere end tre måneder gammelt – dette var også tilfældet for de tråde som handlede om teknik.

Vi havde en kort e-mailudveksling om dette, indtil Flemming afsluttede diskussionen med, at “det synes jeg er bedst !” – altså: end of discussion !

Jeg blev noget paf af den “afslutning” – dels måden, men nok så meget indholdet, nemlig en fuldstændig mangel på fremsyn og realitetssans. Måske med baggrund i en angst for, at et EDR på internettet ville svække OZ, og som Flemming opfattede/opfatter det svække EDR som forening ?

En forening hvis primære opgave i Flemmings verden er og bliver: at være bladudgiver.

Så jeg rystede på hovedet; magen til arrogant og ignorant holdning til en udnyttelse af de muligheder som nettet tilbød (tilbyder) EDR – Herre jemini …

Jeg gav op, betalte mit kontingent, læste (noget af) mit OZ og holdt i øvrigt min bøtte.

I det følgende tiår kunne man iagttage, hvorledes brugtgrej.dk blev samlingsstedet for radioamatører og andet godtfolk.

Markedspladsen har igennem de sidste årtusinder været et vigtigt (det vigtigste?) mødested for mennesker – her bliver varer og meninger udvekslet, mennesker mødes – taler sammen og deler stort og småt.

Tidligere var OZ med sine “amatørannoncer” en vigtig markedsplads, og fanden var løs i Laksegade, hvis ikke bladet blev leveret til tiden. Men så kom Brugtgrej på banen, og i løbet af kort tid var det slut med “Amatørannoncer” i OZ.

I OZ december 1995 var der omkring tre sider med amatørannoncer (som man skulle betale for) – i december 2005 er dette skrumpet til i alt seks annoncer – december 2015 indeholder fire amatørannoncer, selvom det nu er gratis at annoncere i bladet.

Brugtgrej kan glæde sig over, at EDR på ingen måde kendte sin besøgelsestid, men bevidst overlod markedspladsen til mennesker udenfor EDR. Årsagerne hertil kan jeg kun gisne om, men gennem samtaler med amatører meget “nærmere” på EDR end mig, er pilen mere og mere kommet til at pege på Flemming , OZ8XW og kredsen omkring ham; “OZ alene og ene på papir nu og for evigt” har været om ikke den explicitte, så i hvert fald den implicitte politik.

I sommeren 2015 annoncerede en gruppe radioamatører, at de havde dannet en gruppe ;“NystartEDR”, og de fremlagde – noget bombastisk – et program, som bl.a. indebar en erkendelse af, at “det der internet nok ikke lige ville gå over”.

Flemmings første kommentar til forslaget var: “EN KATASTROFE” – så var tonen lagt, hvorpå han og hans væbnere ellers gik i gang med en fuldstændig nedsabling af “NystartEDR”-folkene og deres ideer.

NystartEDR-gruppens forslag til fornyelse af EDR havde mange mangler – selv kaldte jeg deres forslag for “noget af en juridisk plimsoller” (et udtryk som Flemming derefter yndede at bruge i sin indædte kamp imod enhver fornyelse og nyudvikling af EDR).

Men det fik mig til at indse, at jeg ikke var alene med det synspunkt, at EDR var gået i stå og domineret af et arkaisk menneske- og organisationssyn. Måske var der stadig håb for foreningen ?

I løbet af efteråret 2015 udviklede og udartede denne debat på Brugtgrej, så det endte med at vi blev bedt om ikke mere at debattere EDR-forhold i deres forum. I mellemtiden havde EDR oprettet et medlemsforum med et par meget – på en gang “følsomme” og meget ekskluderende – “moderatorer” (OZ8XW og OZ1AMK, Poul Damberg). De sørgede omhyggeligt for, at alle indlæg med “afvigende” meninger øjeblikkeligt blev slettet, og at de pågældende skribenter blev udelukket i kortere eller længere tid, og derefter kun fik adgang, hvis de lovede aldrig mere at sige Flemming eller hans venner imod – endsige lave den mindste smule sjov med dem.

Eksempel på OZ1LLYs debatniveau

En censur som var så ubønhørlig, vilkårlig, partisk, usaglig og selvhøjtidelig, som man skal langt østpå for at finde mage til.

Magthavere siger man ikke imod eller laver grin med, så vanker der: “klap i !” – “klask i den bare” – “deportation” og “nakkeskud”.

 

Det lykkedes dog ikke Flemming & Co at kvæle al debat; det hensyngnende rdeforum.dk blev nu stedet hvor man diskuterede EDR-forhold.

Dette forum var udenfor Flemmings kontrol, men især en af hans supportere gjorde i stedet sit bedste for at slamme og spamme debatterne så meget som muligt, og vi er mange som har spildt alt for meget god tid og energi på at finde sammenhæng i, og argumentere imod inkonsistente indlæg fra hans tastatur. (her i huset omtales han OZ1LLY, Gert Poulsen som: “Hjallerups svar på en pt meget tweetende amerikaner”). Da Gert mener alting på én gang og oftest taler i tunger, er det håbløst at argumentere med ham – spørger man i vest får man et usammenhængende svar om vindforholdene i de østlige egne – på Venus.

Én ting er dog mur- og nagelfast: han vil, uanset hvad og til enhver tid støtte OZ8XW, OZ7OU (Kurt Poulsen) og OZ5KM (Kjeld Mailand) og gøre/ikke gøre hvad de anbefaler.

 

Efter en masse kampe i og omkring EDR i efteråret 2015 og første halvår 2016 afholdtes der i sommeren valg til ny ledelse i EDR. Denne kom til at bestå af en håndfuld yngre medlemmer, samt tre af “de gamle” (OZ8XW, OZ5KM og OZ7OU) – gamle i mere end en forstand; dels aldersmæssigt og ikke mindst de to mennesker  (OZ8XW og OZ5KM) som igennem mange, mange år havde drevet foreningen, og som det igennem årene var lykkedes at få de fleste andre til at “løbe af pladsen”, som de plejer at udtrykke det.

Tanken om, at de utallige “pladsløbere” havde kastet håndklædet i ringen pga OZ8XWs og OZ5KMs klamren sig til magten og deres utilbørlige opførsel, når ideer de ikke syntes om blev præsenteret, er aldrig faldet dem ind.

Allerede på de første HB-møder demonstrerede disse tre, at de for enhver pris ville sætte en kæp i hjulet, hvis ikke foreningen blev drevet efter deres forstenede tankesæt.

Efter et par møder trak OZ7OU sig og igangsatte sit eget private korstog mod de yngre kræfter, som ønskede forandring.

Til stor fortrydelse for OZ8XW blev det bestemt, at fremtidige HB-møder skulle optages og at disse optagelser skulle lægges frem på EDRs hjemmeside. Disse optagelser, som ganske få har orket at gennemlytte, afslører tydeligt hvordan OZ8XW opfører sig når noget går ham imod: han råber og skriger og trækker møderne i langdrag.

Denne sabotage af møderne, denne totale despekt for almindelig mødekultur og loyalitet over for trufne beslutninger, fik “nogle” (gæt selv hvem) til at lække oplysninger, som man i HB var enige om skulle forblive fortrolige, hvilket i flere tilfælde afstedkom en masse uro i medlemskredsen og sugede energi og virkelyst ud af de yngre kræfter i hovedbestyrelsen.

 

Nok er nok – handlinger må få konsekvenser

Igennem hele 2017 fortsatte denne sabotage af hovedbestyrelsens arbejde, og lige før nytår 2017 lækkede man nogle fortrolige oplysninger om et et af HB-medlemmernes private forhold til OZ6EG, Egon Hundevadt, som efterfølgende offentliggjorde disse på edr.dk og på sin “vinstue” på 3748 kHz.

Dette slag langt under bæltestedet, denne svinestreg fik det pågældende HB-medlem til at trække sig og førte til et opgør i HB og resulterede i indkaldelse til et ekstraordinært RM, hvor eneste punkt var eksklussion af OZ5KM og OZ8XW.

Til stor skade for EDR lykkedes eksklusionen ikke – stemmetallene var 14 for en eksklusion af OZ8XW – 7 imod og 2 blanke, så der manglede blot en stemme for at eksklusionen kunne gennemføres med det krævede 2/3-flertal.

Dette blev af de resterende HB-medlemmer betragtet som et mistillidsvotum, hvorfor de trak sig og overlod til RM at finde en løsning.

Dette er nok kommet som noget af en overraskelse for mange – heriblandt OZ8XW og hans støtter; En tidligere formand (OZ5HZ, Finn Johansen – en trofast OZ8XW-væbner) var tidligere blevet præsenteret for et mistillidsvotum hvilket han, OZ8XW, OZ5KM m.fl. fuldstændigt ignorerede.

Jeg tror at OZ8XW m.fl. havde forventet, at de yngre HB-medlemmer ville opføre sig lige så amoralsk og ryggesløst som OZ5HZ : ignorere deres nederlag og blive siddende. Dette skete ikke, og uventet for OZ8XW & Co kunne de nu sætte sig på magten i EDR. Efter en masse tumult, herunder total nedlukning af EDRs hjemmeside og sletning af indlæg som OZ8XW og hans “nyvalgte” formand OZ3ZU, Viggo K. Dahm mente var kompromitterende, kom siden atter op at køre, og den afbrudte debat kunne fortsætte efter at RM overtog ansvaret for hjemmesiden.

I et af de slettede indlæg meddelte OZ3ZU, at han havde tegnet en etårig kontrakt om posten som lønnet redaktør (HR) for OZ med OZ8XW, der hermed ville få “sit blad” (OZ) tilbage. Dette blev dog ikke accepteret af RM og OZ8XW måtte derfor “nøjes” med at at være “skyggeredaktør” med OZ3ZU som officielt ansvarshavende. OZ8XW fik i sin fortsatte kamp mod EDRs tilstedeværelse på nettet ændret datoer for udsendelsen af OZ i digital form, ligesom han ændrede på kontingentbetalingen for de medlemmer som fravalgte papirudgaven af bladet.

Den nye “ledelse” med OZ3ZU i spidsen ophævede derefter den på RM-vedtagne forretningsorden, så møderne atter blev lukkede og uden lydoptagelser. Dette retfærdiggjorde man ved at kalde sig “bestyrelse” i stedet for vedtægternes “hovedbestyrelse”. Denne manøvre mente OZ3ZU & Co retfærdiggjorde en total negligering af foreningens regler.

OZ1EDD (Kaj Kaalund) som i september 2017 beskrev HB som “barnlig” og i indlæg på EDRs forum på det kraftigste modsatte sig, at EDR skulle overtage certifikatadministrationen fra Energistyrelsen, vendte på en tallerken og gik nu ind for denne overtagelse og deltog sammen med OZ3ZU i møder med Energistyrelsen. At han med sine indlæg på EDRs forum i sept 2017 gjorde livet surt for HB lader på ingen måde til at anfægte ham. Jeg så (og ser) det som et led i den udmattelseskrig som OZ5KM, OZ7OU, OZ8XW m.fl. førte imod flertallet i HB, indtil de yngre kræfter gav op og trak sig.

Og man må indrømme, at krigen mod enhver fornyelse lykkedes – i mine øjne fatalt for EDR, der efterfølgende har mistet omkring 20 % af sine medlemmer.

Jeg er ked af, at de fem HB-medlemmer trak sig, på den anden side forstår jeg godt, at de gav op. En mødekultur som den man kan høre OZ8XW praktisere, med hans råben og skrigen og trækken debatterne ud i det uendelige skal man lede længe efter.

Fremtiden – hvis der ellers er en sådan

I forsommeren 2018 oprettede OZ3QY (Jan Anderschou) en lukket gruppe på facebook hvor han (man?) lavede en “plan EDR-version 3.0”.

Denne plan er i mine øjne en gang indholdsløse floskler, spækket som den er med positive buzzwords hentet fra en lærebog for sælgere af varm luft.

Som jeg ser det er:

OZ8XW “EDR-version 1.0”

OZ3ZU en “OZ8XW – version 2.0”

OZ3QY en “OZ8XW version 3.0

Den smule konkrete, man kan læse i Jans plan er bl.a.:   slut med lydoptagelser – slut med åbne HB-møder, og jeg tror, at lykkes Jan med at erobre magten i EDR vil hans “positive buzzwords” meget hurtigt forandre sig til “posisTive bosswords”, hvor man med alle midler vil lukke kæften på mennesker der, som mig, ikke hopper på hans limpind.

Det bliver spændende at erfare, hvorledes RM d. 15.9.2018 forløber.

Et muligt scenarie kunne være, at forsamlingen vælger OZ8XW som dirigent og at denne med sine veludviklede evner og vilje til at råbe, skrige og på alle måder udtrætte sine modstandere får splittet OZ3QYs “version 3.0” gruppe. Så kan OZ8XW i samarbejde med OZ9VA (Arne Henrik Jensen) og OZ7S (Sven Lundbech) udarbejde et “kompromis” og RM nedsætte endnu et vedtægtsudvalg, som sikrer EDR mod forandringer og nyudvikling. På denne måde garanteres det, at EDR langsomt vil æde sig selv op indefra i fortsatte konflikter.

Skulle det lykkes OZ3QY at holde sammen på sine tropper, er det lige så sikkert som amen i kirken, at Flemming og hans trofaste støtter vil forsætte med at bekæmpe al forandring og fremgang og konsekvent sabotere samarbejdet i EDR. I denne forbindelse bør RM huske, at en stemme på OZ3ZU er en stemme på Flemming.

Hvis Flemming & Co sejrer, vil man sandsynligvis hurtigst muligt få fyret forretningsføreren og afhænde Klokkestøbervej 11. Dette vil formodentlig frigøre mere end tre millioner kr. (ejendommen er d.d. vurderet til 2,75 millioner kr) og for disse penge kan man udgive OZ i mange år og betale HR m.fl. nogle “passende” honorarer – ingen ko på isen der !

Så vil Flemming atter kunne indtage sin “retmæssige” plads som lønnet redaktør for et OZ med 12 årlige papirnumre og som – i praksis – “chef” for EDR. Alt vil atter blive som Flemming ønsker det. EDRs forum vil blive nedlagt eller igen censureret af nidkære “moderatorer” som OZ1AMK.

Ligeledes vil alt indhold blive slettet efter de tre måneder, sådan som OZ8XW “ finder det passende” – på denne måde bevises, at “det der internet snart går over”.

Jeg havde egentlig tænkt mig at forære min stak OZ-blade til eventuelle interesserede – men jeg er kommet i tvivl, for mon ikke det lykkes Flemming at få slettet alle digitaliserede OZ, alternativt kun gøre dem tilgængelige for betalende medlemmer. I Flemmings øjne vil EDR og gamle OZ fremstå som så attråværdige, at unge mennesker gerne vil betale +700 kr for at læse med.

Omkvædet er: Når først ballademagere som undertegnede er ude, vil alt blive rosenrødt og radioamatørerne vil stå i kø for at være med.

Det er bare så ærgeligt, når man tænker på hvor mange fine tekniske artikler, der er bragt i OZ gennem årene – skal der virkelig puttes sådan med det ?

oz.dk – not 🙁

Igennem årene har jeg foretaget nogle diskrete sonderinger hist og pist. Det har nemlig undret mig, at domænet oz.dk ikke forlængst var erhvervet af EDR og det er gået op for mig, at en væsentlig årsag hertil er OZ8XWs indædte afsky overfor EDRs tilstedeværelse på nettet.

I mine øjne burde oz.dk “tilhøre” EDR, og det enorme stykke værdifulde dansk kulturarv, som de mange digitaliserede blade udgør, burde – ligesom f.eks. Ingeniøren – kunne tilgås af alle som søger informationer om radiotekniske spørgsmål.

(At alle årgange endnu ikke er digitaliserede skyldes, så vidt jeg ved, at OZ8XW ikke har fået udført det, selv om han lovede det på et af HBs møder i foråret 2017)

I en del år var domænet oz.dk registreret hos en dansk radioamatør, som havde en hjemmeside med radioamatør-relaterede emner.

Omkring 2015 gjorde jeg mig nogle tanker om EDR på nettet og i den forbindelse henvendte jeg mig til den daværende “ejer” af domænet for at høre lidt om “hvordan og hvorledes”. Han tilbød mig at overtage domænet – formedelst en ikke helt urimelig pris, men selvom jeg på daværende tidspunkt havde økonomi dertil, valgte jeg ikke at slå til – udelukkende fordi jeg syntes (og stadig synes!), at domænet oz.dk bør “tilhøre” “EDR og ikke en privatperson.

Da den nye ledelse under OZ1AHVs (Finn Madsen) formandskab ikke var befængt med OZ8XWs frygt for og modstand mod EDRs tilstedeværelse på nettet, henvendte jeg mig i vinter til Finn og tilbøde at arbejde på en klagesag, idet domænet nu var overtaget af en privat virksomhed, som var ude på at score kassen på det.

Jeg foretog nogle diskrete undersøgelser og brugte det meste af en uge på at læse love, bekendtgørelser og kendelser, for at være godt forberedt til at indlede en klagesag. Finn var selvklart den som officielt skulle køre sagen, men strategi og korrespondance hidrørte fra mig, og skal nogen klandres for at EDR tabte sagen er det udelukkende mig !

Jeg bad Finn om ikke at omtale sagen for andre – heller ikke HB – før der forelå en afgørelse, sporene efter diverse illoyale læk fra HB skræmte mig.

Et af domæneklagenævnets argumenter var, at bladet OZ først forekommer langt nede i en googlesøgning. Og her må jeg ønske OZ8XW tillykke: det er lykkedes ham, at holde OZ langt væk fra det der internet – “der jo alligevel snart går over”.

(Skulle en ny ledelse i EDR – uanset hvordan denne bliver sammensat ! – finde interesse i at arbejde videre med sagen, vil jeg anbefale, at man først kontakter mig – måske har jeg noget info som kan hjælpe).

Så mange var ordene i dette lille “personlige” dyk ned i EDRs nyere historie – jeg ønsker RM held og lykke med at finde sammen på lørdag og forventer ikke at få noget som helst at vide før tidligst i OZ oktober 2018. Både OZ3QYs gruppe og OZ8XWs kupvenner har talt for lukkethed, så mon ikke det bliver resultatet ?

Endelig:

Når jeg har valgt at bringe dette på min egen hjemmeside og ikke på EDRs forum skyldes det, at jeg forudser at edr.dk lukkes ned senest søndag d.16.9.2018, og at alle afvigende eller entartete indlæg og indspark herefter vil blive censureret bort – enten af OZ8XW & Co eller af den “posistive bossworder” OZ3QY og hans “EDR-ver.3.0″.

I øvrigt er jeg temmelig sikker på, at RM på lørdag vil gå op i hat og briller og at kampene vil fortsætte til der ikke er noget tilbage – så trist – så trist.

Ikke noget jeg gider deltage mere i – Flemming Hessel, OZ8XW og de andre – i egne øjne; udødelige – har sejret og sikret EDR imod et generationsskifte. Det er i mine øjne dybt beskæmmende og vidner om en meget ringe forståelse for og hensyn til næste generation – “efter os syndfloden”.

En tak til de (få) amatører som har sikret, at vi stadig kan bruge vore bånd og som har kæmpet mod den tiltagende forurening af radiospektret qua deres arbejde i diverse styrelser og organisationer !

Mange radioamatører tror fejlagtigt, at det er en selvfølge, at vi fortsat kan lægge beslag på en pæn del af frekvenserne.

Hvis jeg efter 31.12.2018 fortsat betaler for medlemsskab af EDR, er det udelukkende for at støtte op om dét arbejde – det skal I have tak for – JEG har bemærket det !

12.09.2018

/søren/4zat

Mine ideer om EDR på nettet som jeg formulerede dem for tre år siden: https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=54313

Kendelsen fra Domæneklagenævnet:https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2018-06/2018-0405%20-%20oz.dk_.pdf

En artikel om et velovervejet generationsskifte – læs den og sammenhold fortællingen med den måde som de ovenfor nævnte herrer har sikret EDR mod et generationsskifte:

https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article10632095.ece

 

14.0.2018

OZ7OU har fundet et hår i suppen !

I et af afsnittene ovenfor skrev jeg:

Efter en masse kampe i og omkring EDR i efteråret 2015 og første halvår 2016 afholdtes der i sommeren valg til ny ledelse i EDR. Denne kom til at bestå af en håndfuld yngre medlemmer, samt tre af “de gamle” (OZ8XW, OZ5KM og OZ7OU) – gamle i mere end en forstand; dels aldersmæssigt og ikke mindst tre mennesker som igennem mange, mange år havde drevet foreningen og som det igennem årene var lykkedes at få de fleste andre til at “løbe af pladsen”, som de plejer at udtrykke det. Tanken om, at de utallige “pladsløbere” havde kastet håndklædet i ringen pga OZ8XWs klamren sig til magten og hans utilbørlige opførsel, når ideer han ikke syntes om blev præsenteret, er aldrig faldet dem ind.

Med fare for at få en retssag på nakken, fordi jeg har overtrådt Kurts copyright ( eller hvad hans advokat ellers måtte anklage mig for )  tillader jeg mig at bringe dette skærmfang fra EDRs lukkede forum:

Jeg angiver fejlagtigt, at Kurt Poulsen, OZ7OU havde været med til at drive EDR i “mange, mange år” – dette er ikke korrekt og jeg beklager ! Jeg er ikke bekendt med, at OZ7OU formulerede sig offentligt om  EDR-forhold før sommeren 2015. Derfor har jeg i dag  rettet i min tekst, så fakta – også der – er på plads. 😛

Det glæder mig, at OZ7OU kun har fundet denne ene fejl i min tekst – jeg er overbevist om, at han haft den store lup fremme –  så tak for korrektionen, den er taget ad notam 😉

Idiot – klaphat – løgner ..

Disse substantiver  kalder “OZ7OU  mine “indslag”, det er min signatur,og den står under alle mine indlæg på EDRs forum. Alle tre ord er hæftet på mig af OZ3N, Bjarne Helsinghoff, OZ1LLY og OZ8XW når de manglede argumenter.

Og: jo, det er forekommet en del gange 😛